• Regulamin

Listopad 2020

 

Regulamin

 

Regulamin serwisu internetowego e-skarbysmaku.pl

 

 • 1

 

1.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

    Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym:

 

 e-skarbysmaku.pl


(zwany dalej „Serwisem”) prowadzony jest przez Skarby smaku Sp. z o.o., adres: ul. A. Magiera 13A, 01-873 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020546,
NIP: 526-26-75-078,
REGON: 017251625
,
zwana dalej „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”.

 

1.2 Dane do kontaktu:

 1. Poczta elektroniczna sklep@skarbysmaku.pl
 2. Telefon: +48 515 771 938
 3. Adres pocztowy: Skarby smaku Sp. z o.o., ul. A. Magiera 13A, 01-873 Warszawa

 

1.3 Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z Serwisu świadczącego następującego usługi:

 

    - dostęp online do zapoznania się z ofertą Sprzedawcy,

    - założenie i dostęp do konta klienta,

    - newsletter,

    - zakup oferowanych towarów przez Internet.

 

    Regulamin zawiera reguły zakupu oferowanych produktów zarówno do klientów indywidualnych jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu, z wyjątkiem &8, który dotyczy wyłącznie przedsiębiorców.

   

1.4 Wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Serwisu:

 

    - posiadanie urządzenia multimedialnego:

-- z dostępem do Internetu,

-- z obsługą plików Cookies,

-- z dostępem do poczty elektronicznej.

   


 

 • 2

 


DEFINICJE

 

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający założenie Konta. Rejestracja w sklepie wymaga podania tylko swojego adresu e-mail oraz hasła.

Warunkiem założenia konta użytkownika jest akceptacja regulaminu Serwisu oraz wyrażeniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Skarby smaku sp. z o.o.

Wyjątek stanowi oferta hurtowa dla przedsiębiorców. Rejestracji klienta hurtowego dokonuje administrator Serwisu e-skarbysmaku.pl. Przedsiębiorca musi zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych rejestracyjnych przez firmę Skarby smaku sp. z o.o.

 1. Po zarejestrowaniu można składać zapytania ofertowe na podstawie informacji zawartych w Serwisie a na podany adres e-mail będą wysłane potwierdzenia oraz zmiany dotyczące warunków realizacji zapytania ofertowego.
 2. Formularz zapytania ofertowego – formularz składa się z koszyka zawierającego produkty i ich ilości, oczekiwanej daty realizacji oferty wystawionej w Serwisie, danych osobowych, sposobu realizacji oferty oraz sposobu płatności.
 3. Zapytanie ofertowe – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę: oświadczenie woli klienta, kończące akceptacje Formularza zapytania ofertowego poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Zamówienie – jest wynikiem zapytania ofertowego i jego realizację potwierdza Usługodawca a następnie Klient.
 5. Konto – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę: zbiór informacji przypisanych Zarejestrowanemu Użytkownikowi, które podał Usługodawcy podczas uzupełniania Formularza rejestracji i składania Zapytania ofertowego. Zbiór jest dostępny dla Zarejestrowanego Użytkownika po zalogowaniu.
 6. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
 7. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik Korzystający z Serwisu posiadający Konto.
 8. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 9. Konsument – Klient, będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
 10. Produkt – wyrób oferowany w sklepie internetowym Serwisu.
 11. Newsletter – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę: usługa świadczona za pośrednictwem poczty e-mail, która umożliwia otrzymywanie treści związanych z Serwisem Użytkownikom, którzy dobrowolnie wyrazili chęć korzystania z usługi.

 

 

 • 3

 

ZAKUPY W SERWISIE

 

    W serwis oferowane są wyroby do sprzedaży detalicznej. Sprzedaż hurtowa oferowanych wyrobów jest możliwa tylko dla przedsiębiorców posiadających konto w serwisie założone na prośbę przedsiębiorcy i akceptacji tej prośby przez administratora serwisu.

    Realizacja zapytania ofertowego jest możliwa tylko po wcześniejszym kontakcie i otrzymaniu jednoznacznego potwierdzenia od Sprzedawcy. Ofertowane wyroby w serwisie są dystrybuowane dla klientów z regionu Warszawy i okolic oraz Katowic i okolic.

    Produkty w Serwisie oferowane są w cenach brutto (zawierające podatek VAT), wyrażone w złotych polskich.

    W ofercie Produkty sprzedawane na wagę są wyraźnie oznaczone. Ostateczna waga a co za tym idzie cena za Produkt będzie podana przez Administratora Serwisu drogą mailowa lub telefoniczną. Klient akceptuje warunki zakupu Produktów zmiennowagowych.

    W celu złożenia zamówienia należy wykonać następujące kroki:

        Wybrać z oferty Produkty i dodać je do wirtualnego koszyka. Widok koszyka uzyskujemy po kliknięciu w ikonę koszyka w prawym górnym rogu. Z tego widoku jest możliwość kontynuacji procesu zamawiania lub przejście do końcowego etapu zamówienia.

Następnie należy wybrać metodę płatności, podać datę oczekiwanej realizacji zamówienia, miejsce odbioru zamówienia. Po zaakceptowaniu Regulaminu i Wyrażeniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Skarby smaku sp. z o.o. należy nacisnąć przycisk „Zamów i zapłać”.    

    Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zapytania ofertowego, zostaje uruchomiana procedura możliwości realizacji zapytania.

Następnie Klient jest informowany o terminie realizacji zapytania. Po akceptacji Klienta Usługodawca przystępuje do realizacji oferty i wysyła do Klienta a-mail wraz z ostatecznym terminem realizacji i wartością zamówienia.

    Zdjęcia stanowią propozycję podania. Produkty do Klienta są wysyłane w jednorazowych opakowaniach dopuszczonych atestami do kontaktu z żywnością.

 

 • 4

 

SPOSOBY DOSTAWY

 

    Możliwy jest tylko odbiór osobisty w Warszawie i Katowicach.

 

 • 5

 

PŁATNOŚCI

 

    W Formularzu zamówienia Klient musi wybrać jedną z dostępnych metod płatności.

    Zapłaty za złożone zamówienie można dokonać następującymi metodami:

 

    Kartą płatniczą lub gotówką w momencie odbioru zamówienia.

    W uzgodnionych obustronnie przypadkach Klient może zapłacić za złożone zamówienie za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego na konto Sprzedawcy.

Bank Millennium Nr konta  17 1160 2202 0000 0000 8597 3247

 

 • 6

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

 

    Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem 6 ust. 2.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

    (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

       

    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w następującej formie:

       - pisemnie na adres: Skarby smaku Sp. z o.o., ul. A. Magiera 13A, 01-873 Warszawa,

       - w formie elektronicznej na adres a-mail: info@e-skarbysmaku.pl.

 

          Do oświadczenia należy dołączyć dowód zakupu.

 

    Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawarty jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

    Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Skarby smaku Sp. z o., A. Magiera 13A, 01-873 Warszawa.

    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

 • 7

 

REKLAMACJE

   

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  - pisemnie na adres: Skarby smaku Sp. z o.o., A. Magiera 13A, 01-873 Warszawa;
  - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@skarbysmaku.pl
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

   

 • 8

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Użytkowników nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
 3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 • 9

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

    Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu.

 

    Administratorem danych osobowych jest Skarby smaku Sp. z o.o., ul. A. Magiera 13A, 01-873 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020546,
NIP: 526-26-75-078,
REGON: 017251625
,
  (zwana dalej „Administratorem” lub „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”).

    Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, w tym do zawarcia Umowy Sprzedaży.

    Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

    Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora w celu prowadzenia konta, pamiętania historii zakupów Klienta oraz jego preferencji.

    W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie.

    Serwis korzysta z plików cookies.

Polityka cookies jest opisana w zakładce „Polityka cookies”

    Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w jego gromadzone dane osobowe, prawo do ich poprawy, do żądania usunięcia danych oraz Konta. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z administratorem pisemnie lub drogą elektroniczną na adres wskazany w Regulaminie. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia danych jest to równoznaczne z usunięciem Konta.

 

 • 10

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 

        Administratorem danych osobowych jest Skarby smaku Sp. z o.o., ul. A. Magiera 13A, 01-873 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020546,
NIP: 526-26-75-078,
REGON: 017251625
,
  (zwana dalej „Administratorem” lub „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”).

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sklep@skarbysmaku.pl telefonicznie pod numerem +48 515 771 938 lub pisemnie na adres Skarby smaku Sp. z o.o., ul. A. Magiera 13A, 01-873 Warszawa.

    U administratora danych osobowych nie został wyznaczony inspektor ochrony danych.

    Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

        realizacji zamówienia oraz zobowiązań administratora wynikających z umowy sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

        marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawienia Pani/Panu informacji o usługach administratora, przedstawienia przez niego ofert dopasowanych do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz zwiększenie sprzedaży usług administratora; dodatkową podstawą dla marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

        poprawnego działania strony www.e-skarbysmaku.pl, a w szczególności zapobiegania oraz wykrywania nadużyć, a także optymalizacji korzystania ze strony internetowej w zakresie w jakim pliki cookie mogą zbierać dane o Pani/Pana zachowaniu w sieci czy adresie IP, dane pochodzące z cookie możemy połączyć z danymi pochodzącymi z zamówień, zbieraniu zagregowanych statystyk, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowych zakupów (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

        ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z członkostwem w Programie.

    Administrator będzie przetwarzać dane:

        przez okres posiadania przez Pana/Panią konta na stronie www.e-skarbysmaku.pl

        do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania

        przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

        w zakresie plików cookies sesyjnych przez okres do 2 lat lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej, z kolei w zakresie plików stałych cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika z przeglądarki

    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 

 W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

 W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

 

 W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 

 Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

 W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

    Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć:

        upoważnieni pracownicy administratora i tylko w niezbędnym zakresie,

        podmioty przetwarzającym dane na zlecenie administratora, w szczególności dostawcy usług IT, agencje marketingowe, firmy obsługujące callcenter oraz dostawy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,

        osoby trzecie, w szczególności uprawnione organy jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

    Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy sprzedaży i umożliwienia dostępu do serwisu na stronie www.e-skarbysmaku.pl

 

 • 11

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

    Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie. Usługodawca poinformuje Zarejestrowanego Użytkownika lub Użytkownika zapisanego na Newsletter o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej tekst zmienionego Regulaminu. Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik lub Użytkownik zapisany na Newsletter nie zaakceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Administratora poprzez przesłanie informacji zwrotnej o treści „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Serwisie lub/i zaprzestanie otrzymywania Newslettera.

    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

    Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 

    1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

 

    2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 

    Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 

    Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy dla Klienta

 

 

 

Miejscowość i data

 

Imię i nazwisko:

 

 

Adres:

 

 

Data dostawy zamówienia

 

Numer zamówienia

 

                                                                                                                                                            

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej z Skarby smaku Sp. z o.o. w zakresie produktów wymienionych poniżej.

 

Nazwa towaru

Ilość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..

 

Podpis (wymagany tylko jeśli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)


Dane kontaktowe

 

Pon. – Pt. 10:00 – 16:00

 

Telefonicznie: +48 515 771 938

Adres poczty: info@e-skarbysmaku.pl